הפרס יוענק לפרוייקט המהווה תרומה משמעותית לקידום הנגישות בישראל ושיפור איכות החיים והשתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה.
הפרס יוענק במסגרת ועידת נגישות ישראל ה-5, במליאת הוועידה.

הפרס

השנה לפחות אחד מ-3 הפרסים יוענק לטכנולוגיה המקדמת נגישות.

הפרס יוענק לפרויקט, מבנה, פארק, מוצר, שירות, עיצוב, או מיזם המקדם את הנגישות ואת שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה, בצורה יוצאת דופן אשר מהווה השראה ודוגמא להנגשה מצוינת.

3 הזוכים במקומות הראשונים יזכו ב 'אות יוקרתי'.

 הזוכה במקום הראשון יזכה במימון השתתפותו בנסיעה לוועידת ZERO PROJECT בווינה – אוסטריה, בפברואר 20188.

אופן הגשת המועמדות

הגשת המועמדות תיעשה בהתאם לתקנון ובאמצעות טופס הגשה.

בתחתית הדף ניתן להוריד את טופס הגשת המועמדות לפרס ולמלאו.

יש למלא גם את ההצהרה (מצורפת בסוף הטופס) בדבר אי קיום עבירה שיש עימה קלון, אי עמידה בפני פירוק וניהול תקין כמפורט במסמך.

את טופס ההרשמה יש לשלוח לשרית, עמותת נגישות ישראל, לדוא"ל sarit@aisrael.org

להורדת טופס ההרשמה לחץ כאן

שימו לב! המועד האחרון להגשת מועמדות הינו: 28 בפברואר 2017

לברורים ניתן לפנות בדוא"ל לשרית אלקיים: sarit@aisrael.org

רשאים להגיש מועמדות

אדריכלים, מעצבים, מורשי נגישות מתו"ס/ שרות, יזמים, חברות וארגונים, רשויות ופעילים בתחום.

ההמלצה עצמה על המועמדות תוגש על ידי אדם פרטי בכתב.

עובדי עמותת נגישות, חברי העמותה, חברי וועד מנהל וחברי וועדת הביקורת של העמותה, לרבות מי מטעמם, אינם רשאים להגיש בקשת מועמדות לקבלת הפרס.

המניעה תחול גם על ארגון שבו הנ"ל חברים ו/או משמשים נושאי משרה בו וכן על בני משפחותיהם של הנ"ל, למעט בני משפחותיהם של חברי העמותה. בן משפחה – כהגדרת המונח בתקנון ועדת הבחירה.

תקנון ועדת הבחירה

- עמותת נגישות ישראל תמנה ועדת בחירה, הוועדה תכלול חמישה חברים לכל היותר.

- שמות חברי הוועד יהיו חסויים עד לפרסום שמות הזוכים.

- ועדת הבחירה תתכנס על מנת לבחון את המועמדים ולהחליט על הזכאים לפרס.

- ועדת הבחירה תבחר את הפרוייקט

הזוכה בהתבסס על הקריטריונים הבאים:

- ועדת הבחירה תתעד את דיוניה ואת הליך הבחירה במועמד הזוכה בפרס - פרוטוקול זה יישאר חסוי גם לאחר קבלתה החלטה על הזוכים בפרס.

- החלטות הוועדה תתקבלנה בהסכמת חבריה, יחד עם זאת, חבר ועדה רשאי לדרוש הצבעה ובמקרה זה יתקבלו החלטות הוועדה ברוב דעות.

- עד לפרסום שמות הזוכים על ידי העמותה, חברי הוועדה ישמרו על סודיות ההחלטות.

- הבחירה תתבצע לאור הקריטריונים המצוינים בתקנון זה מעלה בתום לבו מבלי להכניס שיקולים זרים.

Open Accessibilty Menu